escainfo@ses.cat     Tel: 93 727 50 35

Àrea Fiscal

Obtenim una imatge fidel de la situació de la seva empresa, cosa que li permet trobar la millor solució financera.
Confeccionem i presentem tota mena d’impostos. Servei d’auditoria fiscal i gestió de tota mena de recursos administratius. Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients.
principals àrees:

 • Estudi de normativa, resolucions i sentències dinterès per al nostre client.
 • Assessorament fiscal integral.
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes adreçades a l’Administració Tributària, o qualsevol
 • altre organisme públic, si escau.
 • Assistència i defensa davant dels òrgans dinspecció tributària.
 • Tramitació d’expedients d’ajornaments d’impostos.
 • Recursos i reclamacions.
 • Auditoria fiscal dempreses.
 • Sol·licitud i gestió de qualsevol tipus de certificat (contractista, corrent de pagament…)
 • Preparació i presentació d’impostos:
  1. Impost sobre la renda de persones físiques
  2. Impost de societats
  3. Pagaments fraccionats: estimació directa i objectiva
  4. Retenció i pagaments a compte.
  5. Impost sobre el valor afegit (IVA)
  6. Impostos especials
  7. Intrastat
  8. Impost sobre transmissions patrimonials
  9. Impost sobre successions.
Asesoría Sabadell > Gestoria > Àrea de Fiscalitat
Fiscalidad Sabadell
fiscal sabadell